Linhagem

Hung Hey Gun

Luk Ah Choy

Wong Kei Ying

Tit Kiu Saam

Wong Fei Hung

-

Lam Fook Sing

Tang Fong

Yuen Ling